เราทำอะไร

มะเร็งวิทยาแผนปัจจุบัน

คำว่า “Convention” หมายถึงข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกลุ่ม ดังนั้น “Conventional medicine” จึงหมายถึงข้อกำหนดที่แพทย์ พยาบาล นักบำบัด โรงพยาบาล และศูนย์บำบัดต่าง ๆ ได้ทำการตกลงร่วมกันและถือเป็น “มาตรฐานการดูแล” ผู้ป่วยในแต่ละเคส การกำหนดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก โดยการตัดสินใจร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญจากการแพทย์และพยาบาลในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (การตัดสินใจวางแผนการรักษาจะมาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ว่าการรักษาควรเป็นไปในทิศทางใด เช่น การรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ควรรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านม เปรียบเทียบกับการให้เคมีบำบัด เป็นต้น)

American Society of Clinical Oncology (ASCO หรือสมาคมมะเร็งวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา) ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 50,000 คน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1964 เป็นองค์กรวิชาชีพชั้นนำของโลกสำหรับแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่น ๆ ที่ให้บริการด้านมะเร็งวิทยาสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ASCO มีคณะกรรมการแนวปฏิบัติทางคลินิก (CPGC) ที่พัฒนาวิธีการรักษาที่เหมาะสมและการดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านมะเร็งวิทยา ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย คณะผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยประธานร่วมจากสาขาทางการแพทย์ที่สำคัญ ได้แก่ มะเร็งวิทยาทางการแพทย์ มะเร็งวิทยาชุมชน รังสีรักษามะเร็ง ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา นักวิจัย พยาธิวิทยา และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับหัวข้อที่อภิปราย ประธานร่วมสองคนได้รับการแต่งตั้ง โดย ASCO ให้ดำรงตำแหน่งไม่เกินสามปี แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ วัตถุประสงค์คือเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อช่วยแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจในด้านที่เฉพาะเจาะจง เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ (และมะเร็งระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ) รังไข่ มดลูก ผิวหนัง และตำแหน่งอื่น ๆ ทั้งหมดที่มะเร็งก่อตัวขึ้น

แอพพลิเคชั่นสำหรับไอโฟน ไอแพด และ แอนดรอยด์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยรวม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ อัลกอริทึ่มและการคำนวณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการบริการแก่คนไข้ ในอีกแง่คือแนวทาง ได้ช่วยผู้ป่วยและผู้รักษาตัดสินใจในทางเลือกการรักษา

เนื่องจากมีบทความเกี่ยวกับมะเร็งวิทยาประมาณ 2,000 รายการที่ตีพิมพ์ทุกเดือน ASCO จึงจัดทำแนวทางแก่สมาชิกว่าบทความใดที่ตรงประเด็นและสำคัญที่สุดที่ควรจะอ่านในแต่ละสาขาวิชา ดังนั้น แพทย์ด้านมะเร็งวิทยาและผู้ให้บริการอื่น ๆ ไม่เพียงแต่ใช้แนวทาง (กฎ) เดียวกันในการตัดสินใจและให้คำแนะนำทางคลินิกเท่านั้น แต่ยังมีความรู้ในแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย นี่คือมาตรฐานการดูแล ที่ทำให้แพทย์แต่ละคนและผู้ประกอบวิชาชีพคนอื่น ๆ ไม่ได้รับโอกาสในการตัดสินใจอย่างอิสระในสิ่งที่นอกเหนือไปจากขั้นตอนวิธีมาตรฐาน (แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน)

ข้อจำกัดหลักของมะเร็งวิทยาแผนปัจจุบันคือ แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่พัฒนาแนวทางปฏิบัติ จึงมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดอคติ นอกจากนี้ บทความที่ ASCO แนะนำให้สมาชิกอ่านยังกำหนดขอบเขตและขีดจำกัดความรู้และความชำนาญของสมาชิกอีกด้วย มีโอกาสเพียงน้อยมากที่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านมะเร็งวิทยาอันได้รับการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะพูดถึงการศึกษาเกี่ยวกับวิตามินซี เคอร์คูมิน อาร์ทีซูเนต โภชนาการ การอดอาหาร การสวดมนต์และการทำสมาธิ การออกกำลังกาย ฯลฯ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแพทย์ด้านมะเร็งวิทยามักจะบอกคนไข้ที่สอบถามเรื่องวิตามินซี โอโซน ฯลฯ ว่า “ยังไม่มีการศึกษาหรือข้อพิสูจน์ว่าได้ผล” แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีการศึกษาวิจัยหลายหมื่นบทความที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และบทความเหล่านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบำบัดเกือบทุกประเภท แต่เพียงแค่แพทย์ไม่ได้รับคำแนะนำให้อ่านผลการวิจัยเหล่านั้น ทำให้ได้รับการพิจารณาเป็นเพียงการรักษา ”แบบทางเลือก” เท่านั้น คือเขาไม่ได้อ่านผลการศึกษาเหล่านั้น ซึ่งมีจำนวนหลายหมื่นบทความที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ บทความเหล่านั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบำบัดเกือบทุกประเภท แต่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแค่การรักษาแบบ “แผนทางเลือก”

ดังนั้น มะเร็งวิทยาแผนปัจจุบันจึงจำกัดอยู่ที่การรักษาขั้นพื้นฐาน 4 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด ตัวเลือกวิธีอื่น ๆ ได้แก่ ยามุ่งเป้า เลเซอร์ ฮอร์โมนบำบัด การรักษาด้วยแสง (Photodynamic) และการรักษาด้วยความเย็น (Cyrotherapy)

วิธีการหรือกระบวนทัศน์ของแผนการรักษามะเร็งแผนปัจจุบันที่เป็นที่ยอมรับนั้นประกอบด้วยวิธีบำบัดต่าง ๆ ที่เน้นในการกำจัดมะเร็งเป็นหลัก แทบจะไม่มีการให้ความสำคัญหรือสนใจการค้นหาสาเหตุของมะเร็งในผู้ป่วยแต่ละคนแล้วจึงมาวางแผนการกำจัดมะเร็งออกไปเพื่อยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็ง ทั้งยังไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยอีกด้วย ในความเป็นจริง ผู้ป่วยค่อนข้างแปลกใจเมื่อได้รับแจ้งว่าพวกเขาสามารถกินอะไรก็ได้ตามต้องการ เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการลุกลามของมะเร็ง

อ่านเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา
มะเร็งวิทยาแบบผสมผสาน

สาขาวิชาการรักษาหรือการแพทย์มากมายที่สามารถแบ่งออกเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และการแพทย์แผนทางเลือก ในความเป็นจริง “การแพทย์แผนปัจจุบัน” เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1900 เท่านั้น ในขณะที่วิธีการรักษาแผนโบราณของทุกประเทศและวัฒนธรรมมีอยู่มาตลอดในประวัติศาสตร์ สาขาวิชาเหล่านี้ ได้แก่ การแพทย์แผนจีน (TCM) การแพทย์อายุรเวท ยาพฤกษศาสตร์และสมุนไพร ธรรมชาติบำบัด ไคโรแพรคติก และการแพทย์ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ ฯลฯ เป็นที่ชัดเจนว่าการแพทย์ไม่ใช่การผูกขาดทางการรักษาโดยแพทย์สาขาใดสาขาหนึ่งเพราะไม่มีแพทย์สาขาเดียวที่เหมาะกับความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการคลอดบุตร เทียบกับโรคข้ออักเสบและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เราต้องเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับโรคหรือความเจ็บป่วยแต่ละอย่าง เช่น เราจะไม่ไปหาหมอที่ใช้สมุนไพรในการรักษาถ้าหากเราขาหัก หรือทารกในครรภ์มีส่วนนำเป็นก้นหรือเท้าที่จำเป็นต้องมีการทำคลอดแบบพิเศษ ในสถานการณ์เช่นนี้ โรงพยาบาลควรเป็นที่ที่เราไป เพื่อได้รับการดูแลแบบแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ให้บริการทางการแพทย์และศัลยกรรมตามมาตรฐานปัจจุบัน ในทางกลับกัน อาการเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคข้ออักเสบ และมะเร็ง ฯลฯ ไม่สามารถ “รักษาให้หายขาด” ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันได้ แต่ อาการเหล่านี้มักสามารถรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนทางเลือก แพทย์ด้านมะเร็งวิทยาแบบผสมผสานที่แท้จริงนั้นสามารถนำการรักษาที่เป็นมาตรฐาน เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน ยามุ่งเป้า ฯลฯ มาใช้ร่วมในแผนการรักษา เมื่อมีการบ่งชี้ แต่ไม่ใช่เป็นการรักษาหลัก

เราต้องสามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาให้เป็น วิธีการผสมผสานหรือรวมการบำบัดจากสาขาวิชาการแพทย์ทั้งหมดเข้าด้วยกันนี้เรียกว่า การแพทย์แบบผสมผสานหรือมะเร็งวิทยาแบบผสมผสาน (ในบริบทการรักษามะเร็ง)

ในขณะที่มะเร็งวิทยาแผนปัจจุบัน มุ่งเน้นความสนใจไปที่การกำจัดหรือทำลายเนื้องอกด้วยวิธีการทำลายล้างให้มะเร็งหมดไปแต่เพียงอย่างเดียว แต่มะเร็งวิทยาแบบผสมผสานมุ่งเน้นไปที่การรักษาเยียวยา ผู้ป่วยในทุกมิติ โดยวิธีนี้เน้น การใช้เทคนิค การบำบัดที่มุ่งฟื้นฟู ความสมดุลให้กับร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านการนำความรู้ทางการแพทย์ในแขนงต่าง ๆ ทั้งจากแพทย์แผนปัจจุบัน แผนโบราณ แผนทางเลือกมาใช้ร่วมกัน

วิธีการรักษาและการบำบัดที่ใช้ (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้):

การให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือด:
 1. วิตามินซี (ปริมาณต่ำและสูง)
 2. โอโซน
 3. เคอร์คูมิน
 4. เควอซิติน
 5. อาร์ทีซูเนต
 6. ไดคลอโรอะซีเทต (DCA)
 7. กรดอัลฟ่าไลโปอิก (ALA)
 8. การทำคีเลชั่น (EDTA และ DMPS และ DMSA)
 9. IPT (เคมีบำบัดปริมาณต่ำ) หรือที่เรียกว่า “เคมีบำบัดแบบเมโทรโนมิก”
การแพทย์ในรูปแบบพลังงาน
 1. เครื่องผลิตคลื่นวิทยุพลังงานต่ำ Rife
 2. การบำบัดด้วยความร้อนทั่วร่างกาย
 3. การบำบัดด้วยความร้อนเฉพาะที่
 4. บีเมอร์ (BEMER-การบำบัดด้วยพลังงานแม่เหล็ก)
 5. PMF (การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานต่ำ)
ทันตกรรมชีวภาพ
 1. การเอ็กซเรย์ฟันระบบคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ ด้วยเครื่อง CT Cone Beam และการเอ็กซเรย์ฟันแบบมาตรฐาน
 2. ประเมินฟันผุที่ก่อให้การเกิดโพรงหรือหลุมที่ฟันและการติดเชื้อในช่องปากอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่
 3. การผ่าตัดทางทันตกรรม (เมื่อจำเป็น)
 4. การประเมินและฟื้นฟูกล้ามเนื้อและรอยต่อกะโหลกศีรษะที่มีผลต่อการบดเคี้ยว กัด และสบฟัน
 5. การบูรณะฟัน
 6. การวางลิ้นให้ถูกตำแหน่ง
 7. การทำงานของขากรรไกร
 8. สุขภาพของทางเดินหายใจ
 9. การประเมินและฟื้นฟูจุลินทรีย์ในช่องปาก
การบำบัดด้วยการล้างพิษ
 1. การกรองพลาสมาเพื่อการรักษาแบบ DFPP
 2. การสวนล้างลำไส้
 3. การดีท็อกซ์ด้วยน้ำผักผลไม้
 4. การจับสารชีวพิษ
 5. กรดฟูลวิคและฮิวมิค
 6. การกำจัดพยาธิ
 7. การกระตุ้นการไหลเวียนระบบน้ำเหลือง (ELT)
 8. การออกกำลังกายด้วยออกซิเจนบำบัด (Exercise with Oxygen Therapy (EWOT))
 9. การทำสมาธิและการฝึกหายใจ
 10. การอดอาหารด้วยการดื่มแต่น้ำเปล่า
การบำบัดด้วยการเคลื่อนไหว
 1. โยคะ
 2. การบำบัดด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 3. เครื่องสั่นกระชับทั่วร่าง
 4. แท่นกระโดด (rebounder)
 5. จักรยานออกกำลังกาย
การบำบัดทางการแพทย์
 1. Hyperbaric oxygen
 2. ฮอร์โมนทดแทนแบบธรรมชาติ
 3. เปปไทด์
 4. ฟื้นฟูสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร
 5. โพรไบโอติกส์ (รวมถึง Akkermansia)
 6. ว่านหางจระเข้
 7. กลูตามีน
 8. อาหารเสริม (วิตามินและแร่ธาตุ)
 9. การฝังเข็ม
 10. การให้สารน้ำ
 11. การให้สารอาหารทางหลอดเลือด (กรดอะมิโน)
 12. การให้ธาตุเหล็กและสารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ทางหลอดเลือด
 13. วัคซีนจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด DC
 14. เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด NK (ของตนเอง)
การวินิจฉัยและติดตามอาการ
 1. กล้องจุลทรรศน์แบบดาร์คฟิลด์
 2. การประเมินเส้นลมปราณบนจุดฝังเข็ม (EDS)
 3. การตรวจเลือดและปัสสาวะรายสัปดาห์ตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
 4. การตรวจ PET/CT (บริการจากภายนอก)
 5. การตรวจอัลตราซาวด์
การฉีดยารักษาเฉพาะที่
 1. โอโซน
 2. สารสกัดจากมิสเซิลโท
 3. การครอบถุงอบโอโซน
 4. โอโซนในช่องคลอดและทวารหนัก
การบำบัดทางโภชนาการ
 1. คอร์สสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของ School of Life ในทุกมิติในการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดี ตั้งแต่การนอนหลับ การเคลื่อนไหว ไปจนถึงการลดความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ไปจนถึงการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ
 2. เรียนรู้ทุกมิติของการเลือกและเตรียมอาหารและของว่างที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ โดยใช้น้ำผลไม้ สมูทตี้ อาหารแห้ง อาหารหมักดอง และเมล็ดพืชที่กำลังงอก

ต้องการรับความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ